powrót

Sprowadzanie Aut

Od wie­lu lat pro­wa­dzi­my import samo­cho­dów z zachod­niej gra­ni­cy. Jeste­śmy fir­mą z dużym
doświad­cze­niem, któ­re wyko­rzy­stu­je­my w naszej dzia­łal­no­ści. Zakup samo­cho­dów na zamó­wie­nie
pro­wa­dzi­my przede wszyst­kim w Niem­czech i w Holan­dii. Decy­du­jąc się na zakup samo­cho­du w naszej Fir­mie, mają Pań­stwo gwa­ran­cję pocho­dze­nia ‚prze­bie­gu oraz bez wypad­ko­wo­ści!!

Naszym klien­tom ofe­ru­je­my:
? spro­wa­dza­nie samo­cho­du na zamó­wie­nie klien­ta
? dobór samo­cho­du do potrzeb klien­ta
? doradz­two i pomoc przy zała­twia­niu for­mal­no­ści

OFERTY SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE http://iwanserwis.otomoto.pl/

!!ZAPRASZAMY!!