powrót

o nas

WŁAŚCICIEL ? TOMASZ IWAN

Pasjo­nat zwią­za­ny z zawo­dem od 16-ste­go roku życia, czy­li od 14-stu lat. Wła­sna fir­ma od maja 2007 roku. Nie­ustan­nie pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje. Zdo­by­wa coraz to nowe upraw­nie­nia i cer­ty­fi­ka­ty z poszcze­gól­nych dzie­dzin: mecha­ni­ki pojaz­do­wej, insta­la­cji LPG, ser­wi­su kli­ma­ty­za­cji i dłu­go by jesz­cze wymie­niać.

Jego dewi­za : UCZCIWA, PROFESJONALNA I SZYBKA OBSŁUGA KLIENTA, IWESTYCJA W ROZWÓJ
UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW ( szko­le­nia, kur­sy z co raz to now­szych sys­te­mów i pod­ze­spo­łów)

PRACOWNICY:

Mło­dzi, zdol­ni, dokład­ni, pra­co­wi­ci i komu­ni­ka­tyw­ni, sta­no­wią dobrą, wykwa­li­fi­ko­wa­ną, kom­pe­tent­ną kadrę. Nie poprze­sta­ją na tym, bio­rą udział w szko­le­niach kil­ka razy w roku. Są na bie­żą­co ze wszyst­ki­mi nowin­ka­mi ze świa­ta mecha­ni­ki.

BIURO
Zapew­nia spraw­ną obsłu­gę klien­tów od stro­ny for­mal­nej:

  • zle­ce­nia
  • kosz­to­ry­sy
  • fak­tu­ry VAT

KLIENCIE JEŚLI NIE MASZ PRZY SOBIE GOTÓWKI U NAS ZAPŁACISZ TEŻ KARTĄ PŁTNICZĄ.