powrót

Serwis Ogumienia

Dość już masz pory­so­wa­nych felg?

Posia­da­my pro­fe­sjo­nal­ne urzą­dze­nia, któ­re umoż­li­wia­ją mon­taż i demon­taż opon samo­cho­do­wych
o prak­tycz­nie każ­dym dostęp­nym roz­mia­rze od 10 do 22 cali oraz opon typu RUN FLAT. Spe­cjal­ne
przy­staw­ki umoż­li­wia­ją obsłu­gę opon tak­że o niskim pro­fi­lu. Oprócz tego:

Pom­po­wa­nie kół azo­tem

Sprze­daż opon (Super ofer­ta ceno­wa sprawdź i porów­naj!)

Nie chcesz cze­kać w kolej­ce? Umów się na wymia­nę opon już dziś! Na życze­nie klien­ta przy­je­dzie­my
po auto i odpro­wa­dzi­my je z powro­tem.