powrót

Serwis Klimatyzacji

NOWOŚĆ!!

MASZ NIESZCZELNĄ KLIMATYZACJĘ? ZAPRASZAMY DO NASZEGO WARSZTATU!
Znaj­dzie­my naj­mniej­szą nie­szczel­ność ukła­du kli­ma­ty­za­cji co pozwo­li Ci zaosz­czę­dzić dro­gich napeł­nień czyn­ni­kiem.
NOWA USŁUGA W NASZEJ FIRMIE BADAMY NIESZCZELNOŚCI UKŁADU KLIMATYZACJI NAJSKUTECZNIEJSZĄ METODĄ “HYDROGENEM”.

Pro­wa­dzi­my napra­wę ukła­dów kli­ma­ty­za­cji w peł­nym zakre­sie.
Czy wie­cie Pań­stwo że, nawet przy szczel­nym ukła­dzie kli­ma­ty­za­cji, w okre­sie rocz­nej eks­plo­ata­cji uby­wa czyn­ni­ka chło­dzą­ce­go R134a nawet oko­ło 10%?
Prze­gląd wraz z uzu­peł­nie­niem czyn­ni­ka nale­ży wyko­ny­wać mak­sy­mal­nie co 2 lata. Przy regu­lar­nych prze­glą­dach unik­nie­cie poważ­nych uszko­dzeń takich jak (np. uszko­dze­nie sprę­żar­ki kli­ma­ty­za­cji)

  • napra­wa sys­te­mów CLIMATRONIC
  • spraw­dza­nie szczel­no­ści
  • wymia­na uszko­dzo­nych ele­men­tów ukła­du wyso­kie­go i niskie­go ciśnie­nia
  • wymia­na osu­sza­cza (nale­ży go wymie­nić co 2 lata)
  • płu­ka­nie ukła­dów (np. po uszko­dze­niu sprę­żar­ki)
  • odgrzy­bia­nie wnę­trza meto­dą che­micz­ną lub przy zasto­so­wa­niu ozo­nu
  • odgrzy­bia­nie wnę­trza meto­dą ultra­dź­wię­ko­wą