powrót

Mechanika Pojazdowa

Świad­czy­my usłu­gi w zakre­sie napra­wy samo­cho­dów oso­bo­wych wszyst­kich marek oraz samo­cho­dów dostaw­czych. Posia­da­my pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt dia­gno­stycz­ny, któ­ry umoż­li­wia szyb­kie i pra­wi­dło­we zdia­gno­zo­wa­nie każ­dej uster­ki. Spe­cja­li­zu­je­my się rów­nież w dia­gno­sty­ce oraz napra­wie ukła­dów wtry­sko­wych Com­mon­Ra­li sys­te­mów BOSCH Del­phi DENSO.!!! Demon­taż wtry­ski­wa­czy (CDI,HPI,JTD,CDTI,HDI) bez koniecz­no­ści demon­ta­żu gło­wi­cy !!!
Wyko­nu­je­my rów­nież:

  • NOWOŚĆ! Mon­taż insta­la­cji gazo­wych z bez­po­śred­nim wtry­skiem pali­wa.
  • Mon­taż i ser­wis insta­la­cji gazo­wych.
  • Napra­wy bie­żą­ce (sil­nik, hamul­ce, zawie­sze­nie, ukła­dy pali­wo­we)
  • Mar­ko­we czę­ści zamien­ne
  • Wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra
  • Gwa­ran­cja na wyko­na­ne usłu­gi
  • Ukła­dy napę­do­we
  • Napra­wa i ser­wis kli­ma­ty­za­cji
  • Dia­gno­sty­ka kom­pu­te­ro­wa
  • Geo­me­tria kół
  • Wymia­na szyb samo­cho­do­wych (Naj­lep­sze ceny)
  • Auto-holo­wa­nie
  • Spro­wa­dza­nie samo­cho­dów

!!! NOWA USŁUGA !!!

Mer­ce­des Sprin­ter 2.2 CDI wtry­ski pie­zo­elek­trycz­ne bez wła­ści­we­go przy­rzą­du demon­taż był by bar­dzo cięż­ki bądź nie­moż­li­wy!

DSC_0048DSC_0049DSC_0055

Jeśli chcesz zapo­biec takim sytu­acjom jak poni­żej sto­suj regu­lar­nie NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŚRODKI DO PALIW ORAZ OLEI FIRMY XENUM któ­re kupisz w naszym Ser­wi­sie.

!!!( dba­jąc o czy­stość ukła­du pali­wo­we­go w Two­im Aucie obni­żysz spa­la­nie a przede wszyst­kim możesz zapo­biec poważ­nym awa­riom ‚któ­rych  napra­wy są bar­dzo kosz­tow­ne )!!!

 

!!!NOWOŚĆ!!! UŻYTKOWNIKU DIESLA ZOBACZ PONIŻEJ FILMY lub klik­nij “POST” I UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

Post użyt­kow­ni­ka Auto­ser­wis Tomasz Iwan.

Post użyt­kow­ni­ka Auto­ser­wis Tomasz Iwan.

Post użyt­kow­ni­ka Auto­ser­wis Tomasz Iwan.