powrót

Elektromechanika

Zaj­mu­je­my się napra­wą alter­na­to­rów, roz­rusz­ni­ków, napra­wą insta­la­cji elek­trycz­nych oraz ukła­dów elek­tro­nicz­nych
(ste­row­ni­ków sil­ni­ka, ABS , AIRBAG itp.) Czysz­cze­nie fil­trów czą­stek sta­łych DPF,FAP i zawo­rów EGR.